امام زاده شاهزاده ابراهیم از نوادگان حضرت عباس علیه السلام

در روستای نوده ، اراک