استاد حاج مجتبی تاجیانی

در برنامه تجمع هیئات مذهبی شهر اراک در سال 1395 حضور داشتند و از نفس گرم ایشون فیض بردیم.