یادی از کار در تهران
فیلم آموزش اسکیت
کارگردان : سید موسی حسینی
دستیار : من
مربی اسکیت : استاد فاطمه (المیرا) فرهنگ
با همراهی استاد بدنسازی تیم_ملی اسکیت استاد سارا حیدر زاده